Misja

Od 2004 skutecznie wspieramy producentów trzody chlewnej by dostarczali najwyższej jakości żywność z zachowaniem dobrostanu zwierząt, zrównoważonego rozwoju oraz dobrych relacji z otoczeniem.

Polityka prywatności

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Krajowy Związek Pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej POLPIG (dalej POLPIG) niniejszym informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem przez POLPIG Pani/Pana danych osobowych.

  • Wskazanie administratora: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest POLPIG mający siedzibę w Warszawie (00-613 Warszawa) przy ul. Chałubińskiego 8.
  • Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: POLPIG przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO zgodnie z par. 6 statutu POLPIG oraz w celu prowadzenia szkoleń/konferencji branżowych.
  • Ochrona danych osobowych: Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez POLPIG podlegają ochronie. co oznacza, że dane osobowe nie są wykorzystywane w innych celach niż podanych pk. II powyżej.
  • Źródło pozyskiwania danych osobowych: W przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe nie zostały zebrane bezpośrednio od Pani/Pana, POLPIG informuje, że Pani/Pana dane osobowe (imię, nazwisko, dane kontaktowe) zostały pozyskane z publicznie dostępnych rejestrów zawierających informacje o podmiotach gospodarki narodowej i o osobach fizycznych.
  • Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane żadnym odbiorcom.
  • Okresy przetwarzania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres działalności statutowej POLPIG, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych, do czasu wycofania tej zgody.
  • Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji: Profilowanie należy rozumieć jako formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych z zachowaniem tajemnicy, które polega na ich wykorzystaniu do opracowań, zestawień i analiz.
  • Prawa osoby, której dane dotyczą: Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; prawo do żądania usunięcia danych osobowych; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych; prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania; prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeśli ma Pani/Pan pytania odnośnie sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez POLPIG, a także przysługujących Pani/Pana uprawnień, prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: biuro@polpig.pl.